Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NSOFs Historie

Norsk Sjøoffisersforbund ble stiftet i 1995, men historien er over 2 x 100 år gammel. Her er et kronologisk tilbakeblikk.
2005
Norsk Sjøoffisersforbund etablerer "Samarbeidsforum" - en formalisering av samarbeidet med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund.
 
2004
Norsk Sjøoffisersforbund kjøper og flytter sammen med de to andre sjømannsorganisasjonene til "Maritimt Hus" i Oslo Sentrum. 

2002
Norsk Sjøoffisersforbund tar til etterretning at det ikke ble noen sammenslåing med Maskinistforbundet og fortsetter alene. Styret besluttet blant annet å styrke den tekniske kompetansen ved å ansette en organisasjonssekretær med teknisk bakgrunn, og å knytte to observatører med samme bakgrunn til styret.

2001
Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske masknistforbunds forsøk på sammenslåing havarerer etter at et knapt flertall blant Maskinistforbundets medlemmer sier nei i en uravstemming. I Norsk Sjøoffisersforbund stemte over 90 % for en sammenslåing.

1995
Norsk Sjøoffisersforbund blir stiftet 1. januar, utgått av Styrmandsforeningen og Skibsførerforbundet.

1992
Medlemmene var utålmodige og styrene i navigatørforbundene ønsket ikke å brukte tid på å gå en ny runde med tanke på å få med maskinistene i en evt. sammenslåing. De beslutter å innlede forhandlinger om en sammenslåing av Styrmandsforeningen og Skibsførerforbundet.

1991
Utvalget som utreder felles administrasjon og ledelse av de tre forbundene avgir en innstilling om felles administrasjon. De to navigatørforbundene godtar innstillingen, men det norske maskinistforbundet fant ikke tiden moden for en utvidelse av det eksisterende kartellsamarbeidet.

1989
Samarbeidsavtalen mellom Norges Skibsførerforbund, Det norske maskinistforbund og Styrmandsforeningen blir avløst av en mer forpliktende kartellavtale (Norske Maritimt Befalskartell). På et felles styremøte beslutter de tre organisasjonene å utrede hvordan de tre organisasjonene kan administreres felles under en ledelse. Et utvalg nedsettes.

1987
Norges Skibsførerforbund sluttet seg til samarbeidsavtalen mellom Det norske maskinistforbund og Styrmandsforeningen.

1984
Grunnlaget for samarbeidet som ledet frem til dannelsen av Norsk Sjøoffisersforbund ble lagt på landsmøtet i Norsk Styrmandsforening. Landsmøtet påla foreningens styre å foreta en medlemsundersøkelse med sikte å et formalisert samarbeid med Det norske maskinistforbund. Året etter ble det undertegnet en avtale mellom de to organisasjonene basert på et forpliktende samarbeid i saker som blant annet gjaldt tariffarbeid, medlemsblad og besøksreiser.

1949
Ideen om et felles, norsk offisersforbund ble festet til papiret. En felleskomite med medlemmer knyttet til de respektive New-York-avdelingene i Styrmandsforeningen, Skibsførerforbundet og Maskinistforbundet. Felleskomiteen fikk navnet ”Norske Skipsoffiserers Fellesforbund.

1915
Seks år etter stiftelsen av Norges Rederforbund inngås de føreste obligatoriske tariffavtaler for styrmenn, maskinister og underordnede.

1910
Fra 1890-tallet strandet flere forsøk på etablere en organisasjon for styrmenn. 13. juni 1910 stiftet 21 skipperskoleelever ved Kristiania sjømannsskole Norsk Styrmannsforening..

1889
14 skipsføreren kom sammen om bord i fullriggeren Kommandør Sven Foyn på New York havn for å stifte en forening av skipsførere. Formålet var ”at virke for og bidrage til bedre Samhold og Enighet blant Skipsførere og saaledes opnaa Dannelsen af en fast organiseret Stand, som kune udøve en større Indflydelse og bedre ivaretage de fælles Interesser, end hittil har været Tilfeldet.”