Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NSOFs Oppgaver

Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste arbeidsområder oppsummert:
Lønn og arbeidsvilkår
Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste oppgave er å sørge for gode lønns og arbeidsvilkår for medlemmene. Forbundet administrerer og forhandler til sammen over 50 avtaler og overenskomster fra hovedavtaler med de store arbeidsgiverforeningene til særavtaler med enkeltrederier.
 
Medlemsservice
Å sørge for medlemmenes lønns og arbeidsvilkår betyr også å hjelpe enkeltmedlemmer som kommer i vanskelige situasjoner eller har spørsmål knyttet til sitt arbeidsforhold f.eks. ansettelse og oppsigelse, lønn og arbeidstid, ferie og fritid, ulykker og uhell, og alle andre forhold på arbeidsplassen. Forbundets ansatte gir råd, følger saken og kobler inn advokat om nødvendig.
 
Skipsfartspolitikk
Norsk Sjøoffisersforbund arbeider for at skipsfarten skal ha gode nok betingelser til å kunne skape og ivaretaarbeidsplasser for norske sjøfolk. Det er forbundets oppgave å sørge for at de som fatter beslutninger som berører norske sjøfolk forstår sjøfolkenes hverdag og synspunkter. Dette gjelder så vel de siste årenes kamp for europeiske rammebetingelser, som f.eks. sjømannspensjon og andresosiale vilkår, som besluttes på høyt politisk nivå.
Norsk Sjøoffisersforbund skal i henhold til vedtektene være en partipolitisknøytral organisasjon.
 
Kompetanse og rekruttering
Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra til å bevare og videreføre norske sjøoffiserers maritime spisskompetanse og gode internasjonale renommé, og derigjennom sikre etterspørselen etter norske sjøoffiserer i det nasjonale og internasjonale maritime arbeidsmarkedet. Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for maritim utdanning i Norge holder høy kvalitet, og for at norsk ungdom som velger sjøen som yrke får et utdanningstilbud som gjør dem til etterspurt arbeidskraft. Norsk Sjøoffisersforbund har et stort engasjement i forhold til studenter ved maritime skoler.
 
Sjøsikkerhet og regelverk
Norsk Sjøoffisersforbund legger ned mye arbeid både i Norge og internasjonalt for å være med å utforme det regelverket som regulerer sjøfolkenes og skipsfartens vilkår. Forbundets ansatte og tillitsvalgte deltar i enrekke råd, utvalg og besluttende organer for å ivareta medlemmenes interesser på områder som bemanning, utdanning og sertifisering, sjøsikkerhet, miljø og arbeidsforhold. Norge har fortsatt stor tillit og tyngdesom skipsfartsnasjon, og derfor er det viktig at Norsk Sjøoffisersforbund er med og påvirker der beslutningene blir tatt.
 
Internasjonalt jobber forbundet blant annet for å fremme sjøsikkerheten gjennom deltakelse i mellomstatlige organer som den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF), International Maritime Organization (IMO) og gjennom sin sentrale rolle i IFSMA.