Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Resolusjoner landsmøtet 2014

26.04.2014
​Landsmøtet 2014 vedtok tre resolusjoner:

Norsk Sjøoffisersforbunds 13. Landsmøte
Haugesund 26. april 2014
RESOLUSJON
Liberalisering og likeverdige konkurransevilkår
 
Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 13. landsmøte i Haugesund 26. april 2014, har vedtatt følgende resolusjon:
Landsmøtet registrerer at det foregår en liberalisering knyttet til fartsområdebegrensningen for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).
Landsmøtet advarer på det sterkeste mot en slik liberalisering. Norskekysten og norsk kontinentalsokkel ligger allerede i dag vidåpen for fartøy under fremmed flagg og bekvemmelighetsflagg, bemannet av mannskap som er ansatt på internasjonale minimumsvilkår. Dette skaper en konkurransevridning i forhold til norske arbeidsplasser i nasjonale farvann.
Landsmøtet vil også peke på den beredskapsmessige betydningen av at det finnes norskkontrollerte fartøy bemannet med norske sjøfolk både i nasjonale og internasjonale farvann. For Norge er det av stor betydning å ha muligheten til å kunne dra veksler på en betydelig norskkontrollert flåte både i forbindelse med krigsberedskap, kriseberedskap og miljøberedskap.
Sjøfartsnasjoner det er naturlig å sammenligne seg med har iverksatt til dels vidtrekkende tiltak for å sikre sysselsetting av egne sjøfolk i nasjonale farvann.  Uten tilsvarende tiltak risikerer Norge at verdifull kompetanse og arbeidsplasser til sjøs forsvinner, slik at navet i den maritime klyngen  forvitrer.
Landsmøtet krever at myndighetene iverksetter tiltak for å styrke det norske ordinære skipsregisterets (NOR) konkurransekraft,  og gjennom dette sikre fremtidig rekruttering av norske sjøfolk og adgangen til erfaringsbasert kompetanse.  
Landsmøtet krever videre at myndighetene styrker skatterefusjonsordningen (nettolønnsordningen) for NIS-skip i internasjonal fart, slik at den maritime breddekompetansen kan opprettholdes og styrkes. 
Norsk Sjøoffisersforbunds 13. Landsmøte
Haugesund 26. april 2014
RESOLUSJON
Velferdstjenesten i skipsfarten
 
Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 13. landsmøte i Haugesund 26. april 2014, har vedtatt følgende resolusjon:
Landsmøtet konstaterer at Norge lenge har vært ansett som et foregangsland med sin historisk sterke innsats for sjøfolks velferd. Med de disposisjoner som er gjort de siste årene er Norges posisjon ikke lenger enestående.  NOR/NIS registrene teller 1700 fartøy, Danmark har 700, Sverige 120 og Finland 110. Likevel viser en komparativ studie at øvrige skandinaviske land tilbyr mer omfattende velferdsservice for sin flåte.
Landsmøtet reagerer sterkt på at Sjøfartsdirektoratets underavdeling for arbeids- og levevilkår (velferden) av økonomiske hensyn må vurdere å avvikle eller redusere ytterligere tilbud, blant annet ordningen med lokal- og riksaviser trykket på utvalgte utestasjoner og sjømannskirker.
Landsmøtet krever at Sjøfartsdirektoratet opprettholder dette rimelige minimumstilbudet for en gruppe nordmenn som ellers har svært få tilbud fra det offentlige Norge.
Landsmøtet påpeker videre at en stor gruppe sjøfolk fortsatt ikke har tilgang til internett i det daglige. I tillegg går utviklingen mot at det kreves betaling for tilgang til stadig flere digitale nyhetstjenester.
 

Norsk Sjøoffisersforbunds 13. Landsmøte
Haugesund 26. april 2014
RESOLUSJON
Sikkerhet ved anbud

Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 13. landsmøte i Haugesund 26. april 2014, har vedtatt følgende resolusjon:
Landsmøtet registrerer at det i den siste tiårsperioden har blitt gjennomført konkurranseutsetting på de fleste ferge- og hurtigbåtsambandene i riks- og fylkesveinettet.
Landsmøtet konstaterer at presset på å redusere kostnadsnivået har økt i den samme perioden, og at besparelsene ofte kommer i form av minimumsbemanning.
Landsmøtet konstaterer at det i samme periode har skjedd en dobling i antall kontaktskader.
 Landsmøtet konstaterer videre at mange av disse uhellene har stort ulykkespotensiale, selv om ingen av dem har medført tap av menneskeliv eller alvorlige skader så langt.
Landsmøtet oppfordrer derfor ansvarlige myndigheter i forbindelse med anbudskonkurranser å hensynta internasjonale regler for operasjon og bemanning.
Landsmøtet forventer at Sjøfartsdirektoratet følger tett opp innenriks passasjertrafikk i forhold til ulykkesutvikling og forebyggende tiltak, slik at alle kan være trygge på at helse, miljø og sikkerhet får høyeste prioritet.