Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Regjeringen åpner for allmenngjøring

08.05.2013
​Norsk Sjøoffiserforbund er meget tilfreds med regjeringen nå vil sette sosial dumping på dagorden og utrede muligheten for å allmenngjøre tariffavtalene som gjelder på kysten og sokkelen.

​I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i begynnelsen av mai 2013, lanserte Regjeringen «Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping». Her bekrefter de for første gang at de vil se nærmere på mulighetene til å allmenngjøre tariffavtalene for deler av skipsfarten. 
- Dette er en viktig seier for oss. Vi har lenge påpekt, godt støttet av Fafos kartlegging, at myndighetene har mulighet til å gjøre langt mer for å trygge norske arbeidsplasser og kompetanseutvikling i våre farvann.  Nordsjøen er yngleplass for det meste av den maritime kompetansen og teknologiutviklingen som hele norsk maritim sektor trenger i årene fremover.  Da må vi utnytte de mulighetene som finnes for å sikre at denne kompetansen ikke forsvinner til utlandet, uttalte direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande om handlingsplanen.

Allmenngjøring
Allmenngjøring betyr at en landsomfattende tariffavtale også skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere.  Allmenngjøring av tariffavtalene for skipsfarten vil sikre alle sjøfolk på norskekysten – uansett nasjonalitet – mot å bli utnyttet og underbetalt, samtidig som det blir mer attraktivt for rederiene å satse på norske sjøfolk på skip i norske farvann.

Sosial dumping
Sosial dumping er et begrep som brukes om konkurranse hvor arbeidstakeres arbeidskraft tilbys på vilkår som ligger langt under det som ellers gjelder. I praksis innebærer sosial dumping særlig at utenlandske arbeidstakere arbeider for lønns- og arbeidsvilkår som er vesentlig lavere enn for tilsvarende arbeid utført av norske arbeidstakere.  I mange europeiske land finnes det minstelønninger, fastsatt av staten. Problemet er derfor størst i de nordiske landene, hvor det er partene i arbeidslivet som bestemmer lønnsnivået, og lønnsnivået er langt høyere enn i de fleste andre land. I Norge finnes det en mulighet å allmenngjøre avtale når det kan bevises at sosial dumping har skjedd innenfor bestemte områder. Det er Tariffnemnda som avgjør om en avtale skal allmenngjøres. Tariffnemnda kan fastsette at de vilkår som følger av landsomfattende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som tariffavtalen regulerer. Slike vedtak er særlig truffet for arbeid innen bygge- og anleggsvirksomheten.

Utreder
Deler av norsk skipsfart er ikke omfattet av allmenngjøringsordningen. Bakgrunnen for dette er bl.a. at skipsfarten er sterkt regulert gjennom internasjonalt regelverk og avtaler som Norge er bundet av. Regjeringen mener derfor at det er nødvendig å gjennomgå hvilket handlingsrom Norge har, og å se på ordninger i andre land. I en slik vurdering vil en også se på aktivitetsnivået langs kysten, konkurransesituasjonen med mulige endringer i seilingsmønster og hvor utsatt skipstrafikken er for sosial dumping. Regjeringen ønsker å få vurdert tiltak mot sosial dumping, herunder allmenngjøring, for den delen av norsk skipsfart som ikke er omfattet av allmenngjøringsloven.

Hvem kan seile sin egen sjø

I 2010 utarbeidet forskningsstiftelsen Fafo rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø». Rapporten ble laget på oppdrag av Samarbeidsforum – et samarbeid mellom LO, Sjømannforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund. Formålet med rapporten var å belyse handlingsrommet som norske myndigheter har i forbindelse med allmengjøring, samt vise til hva andre land gjør for å sikre egne sjøfolks konkuranseevne og motarbeide sosial dumping. Rapporten er blitt presentert for alle berørte departement i tillegg har sjømannsorganisasjonene overlevert dokumentasjon som underbygger at det foregår sosial dumping innen skipsfarten i våre nasjonale farvann. Sosial dumping undergraver norske sjøfolks muligheter til å konkurrere om egne jobber i egne farvann.

Det hevdes fra rederinæringens side at allmengjøring er et proteksjonistisk tiltak og at dersom Norge gjennomfører allmengjøring så vil vi bli kunne bli møtt med proteksjonistiske tiltak og utestengelse fra andre kyststater. Dette er mener NSOF at rapporten dokumenterer at er feil.
Fafo-rapporten sammenlignet Norges offshoreaktivitet med hvordan andre land med tilsvarende aktivitet regulerer sin næring. Konklusjon var entydig, det er kun England som har så liberale regler som Norge og hvor nasjonal sysselsetning ikke er sikret.
 
 -- Artikkelen fortsetter etter tabellen --
 
Fra fafo-rapporten - tabell over ulike lands tiltak for å sikre sysselsetting av egne sjøfolk:
fafotabell.JPG
Særlig viktig i petroleumsrelatert skipsfart
Norske offshorerederier operer i dag over hele verden, og må som regel benytte nasjonal arbeidskraft/lønnsnivå der de operer. Norsk Sjøoffisersforbund mener det ikke skal være annerledes for våre nasjonale farvann.
Da oljeeventyret startet på 70-tallet, var norske myndigheter snare med å sørge for at kompetansebygging knyttet til oljeutvinningen kom over på norske hender. Dette har sikret at vi har bygget opp vår unike kompetanse på dette området og er blitt en av Norges viktigste næringer, som smalet sysselsetter over 100 000 mennesker og med en verdiskapning på over 150 milliarder i året.