Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Sjøsikkerhet og regelverk

 

offisersikkerhet.JPG

Norsk Sjøoffisersforbund arbeider for at skipsfarten skal ha gode nok betingelser til å kunne skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk. Det er forbundets oppgave å sørge for at de som fatter beslutninger som berører norske sjøfolk forstår sjøfolkenes hverdag og synspunkter. Dette gjelder så vel de siste årenes kamp for europeiske rammebetingelser, som f.eks. sjømannspensjon og andre sosiale vilkår, som besluttes på høyt politisk nivå.

 

Sjøsikkerhet og regelverk

Norsk Sjøoffisersforbund legger ned mye arbeid både i Norge og internasjonalt for å være med å utforme det regelverket som regulerer sjøfolkenes og skipsfartens vilkår. Forbundets ansatte og tillitsvalgte deltar i en rekke råd, utvalg og besluttende organer for å ivareta medlemmenes interesser på områder som bemanning, utdanning og sertifisering, sjøsikkerhet, miljø og arbeidsforhold. Norge har fortsatt stor tillit og tyngdesom skipsfartsnasjon, og derfor er det viktig at Norsk Sjøoffisersforbund er med og påvirker der beslutningene blir tatt.
 
Norsk Sjøoffisersforbund arbeider målrettet og gjennom alle mulige tenkelige kanaler både nasjonalt og internasjonalt for å ivareta sikkerheten om bord. Forbundet engasjerer seg sterkt i internasjonale fora og organer som IMO, ILO og ITF. Mye av det internasjonale arbeidet kanaliseres gjennom International Federation of Shipmasters Association (IFSMA) hvor direktør, sjøkaptein Hans Sande sitter som visepresident.
 
Nedbemanning innenriks
Anbud og bemanning av ferger og hurtigbåter har vært en stridssak mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Rederienes Landsforening (RLF) i en årrekke. I etterkant av et møte i Haugesund i april 2008 ble sjømannsorganisasjonene, RLF og Sjøfartsdirektoratet enige om å nedsette en hurtigarbeidende gruppe som skulle utarbeide forslag til ny bemanningsforskrift. Ny forskrift ble innført 1. juli 2009, men uenigheten stoppet ikke der. En rekke ferger og hurtigbåter har også siden den nye forskriften ble innført fått godkjent redusert sikkerhetsbemanning om bord. Norsk Sjøoffisersforbund er meget kritiske til en rekke av bemanningsfastsettelsene og har anket disse vedtakene.
Bemanningssaker er den senere tid et av de saksområdene Norsk Sjøoffisersforbund nedlegger desidert mest tid og ressurser på.
 
Kampen mot pirater
Norsk Sjøoffisersforbund registrerer med glede at antall vellykkede piratangrep i Adenbukta og i Det indiske hav har gått sterkt ned den siste tiden. Det kan være flere årsaker til dette, men økt militær tilstedeværelse fra det internasjonale samfunn og økt fokus på vakthold om bord må anses å spille betydelige roller.
 
Fra 1. juli 2011 kan norske skip i piratutsatte farvann ta om bord væpnede vakter. En undersøkelse Norsk Sjøoffisersforbund gjorde blant skipsførere og andre offiserer viste at over 90 prosent ønsket en slik mulighet til å kunne ta om bord væpnede vaktstyrker under operasjon i høyrisikosoner. Norsk Sjøoffisersforbund er derfor fornøyd med at det nå er på plass en forskrift som regulerer bruk av bevæpning på norske skip.
 
NSOF samarbeidet tett med myndighetene og næringen om utforming av regelverket.
Det nye regelverket innebærer endringer i to forskrifter: forskriftene om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og våpenforskriften. Regelverket er i tråd med retningslinjene utarbeidet av IMO og åpner for at norske rederier kan ha bevæpnede vaktselskap om bord på sine skip i bestemte områder. Rederiet må søke om dette hos politimyndighet i Norge og framlegge nødvendig dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet, og det stilles blant annet krav om at rederiet må foreta en risikovurdering i forkant og dokumentere vaktselskapets egnethet.
 
- Åpningen for bruk av private vaktselskaper er nødvendig, men ikke den optimale løsningen. Norsk Sjøoffisersforbund mener fremdeles at vakthold og trygging av skip i utsatte områder ideelt sett burde vært ivaretatt av militære styrker, mener Hans Sande, som har engasjert seg sterkt i saken. Han legger til at er svært viktig at åpningen for bruk av private vakter ikke må gå på beskostning av gjennomføring av de tiltak som er beskrevet i ”Best Management Practice”.
 
Norsk Sjøoffisersforbund har under hele prosessen vært spesielt opptatt av kapteinens myndighet om bord og det faktum at det er han som skal ta den endelige beslutningen basert på en grundig sikkerhetsanalyse. Forbundet er også klar på at retningslinjene Den Norske Krigsforsikring for Skib har utarbeidet i samarbeid med Norsk Sjøoffisersforbund anses som minimumskrav for selektering av vaktmannskaper. Ifølge Krigsforsikringen foregår det en ryddig prosess i forkant av en eventuell bevæpning om bord og at forskriften i så måte fungerer etter hensikten. Flere firmaer som tilbyr væpnet vakthold sørger nå for vetting av sine tjenester.
 
Farledsbevis og losplikt
Norsk Sjøoffisersforbund mener bestemt at farledsbevis er et fullgodt alternativ til lostjeneste. Farledsbevis er et sertifikat utstedt av losen og Kystverket. Sertifikatet bekrefter at kaptein og/eller styrmann har dokumentert kunnskap om farvannet SAMTIDIG som de kjenner sitt eget fartøy ned til minste detalj. Norsk Sjøoffisersforbund mener derfor det er naturlig å likestille farledsbevis med losene.
Direktør Hans Sande sitter i det regjeringsoppnevnte losutvalget som etter planen skal komme med sin innstill i første halvår 2013.
 
Andre temaer på dagsorden
Når det gjelder arbeidet med sjøsikkerhet har andre hovedtemaer de siste årene blant annet vært:
• Krav om at det skal være tre navigatører om bord på alle skip i helkontinuerlig drift
• Kartlegging og dokumentasjon av ulykker til sjøs, med spesiell fokus på ulykker der fatigue kan være medvirkende årsak.
• Kriminalisering av sjøfolk
• Revisjon av STCW (hvor hviletid var et sentralt punkt).
• Gjennomgå og effektivisere det internasjonale sjøsikkerhetsarbeidet
• Styrke det nordiske samarbeidet om sjøsikkerhet blant annet gjennom en egen IMO-koordinator utpekt av Nordisk Navigatørkongress.