Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Sjøfartsdirektoratet fatter viktig prinsippvedtak i bemanningssaker

22.12.2014
Sjøfartsdirektoratet avslår rederiets søknad om nedbemanning av «Rødøy». Vedtaket begrunnes med viktige prinsipper.

​(Saken fortsetter under bildet)

Rødøy v anløp Jektvik web.jpg
«Rødøy» ved anløp Jektvik. Foto Trond Dyb.


Bemanningssaker har de siste årene vært en av de mest ressurskrevende arbeidsområdene for Norsk Sjøoffisersforbund.  

 
- Kampen mot nedbemanning fortsetter for fullt i 2015. Det er derfor gledelig at direktoratet nå endelig ser ut til å se disse sakene også ut fra skipsførers og besetningens fokus på sikkerhet. Det handler om «rett» bemanning som kan ivareta sikkerhet, arbeidsmiljø på en tilfredsstillende måte, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande.
 
Han understreker at da ny bemanningsforskrift kom, så var det basert på at det skulle være reell dialog i rederiene i forkant av bemanningsfastsettelse.
- I dag ser vi alt for ofte at rederiene legger økonomiske betraktninger til grunn for ønsket om å nedbemanne. Økonomi må aldri være førende for sikkerhetsnivået eller leve- og arbeidsvilkårene om bord, fastslår Sande.
 
Viktige prinsipper
I sitt avslag om til Torghatten om å redusere bemanningen fra seks til fire om bord på «Rødøy» kommer direktoratet med noen viktige og prinsipielle presiseringer når det gjelder vilkårene:
 
”Det bemerkes at en sikkerhetsbemanning er minimumsbemanning der det skal foreligge sterke grunner for å redusere denne. Ut fra deres søknad kan ikke Sjøfartsdirektoratet se at det er noen nye faktorer/momenter som skulle tilsi at en nedbemanning på 33 % er forsvarlig. Det er heller ikke gjort andre kompenserende tiltak for å redusere belastningen for den gjenværende besetning.
På bakgrunn av dette må Sjøfartsdirektoratet spørre seg hvilke motiv det er som ligger bak en såpass kraftig nedbemanning. Uten at vi skal spekulere i hva som er motivet for deres søknad vil vi presisere følgende: Økonomiske hensyn vektlegges ikke ved fastsettelsen av sikkerhetsbemanningen.”

Vel så viktig er de prinsipielle føringene direktoratet legger til grunn om saksbehandlingen i bemanningssaker. I brevet vises det til innvendingene fra de tillitsvalgte og skipsledelsen, og det slås fast:
 
”Det er massiv motstand mot denne kraftige nedbemanningen hvor det blir fremsatt gode argumenter mot å gjennomføre dette…Sjøfartsdirektoratet fatter et vedtak på bakgrunn av innsendte opplysninger…Før søknaden kommer Sjøfartsdirektoratet i hende skulle denne vært oppgjort mellom partene, altså ingen dissens.”

Sjøfartsdirektoratet bekrefter med dette at uenighet mellom skipsledelsen/tillitsvalgte og rederiet må løses lokalt før en søknad om sikkerhetsbemanning sendes inn. Dette i tråd med føringene til arbeidsgruppen som i sin tid utarbeidet utkast til ny bemanningsforskrift.
 
- Vi er svært tilfreds med direktoratets vedtak. Vi ser også frem til den viktige jobben som arbeidsgruppen skal utføre. Vi ønsker i den forbindelse en god dialog med Sjøfartsdirektoratet for å få gode prosesser i bemanningssaker i fremtiden og en sikker bemanning på norske skip, sier Hans Sande.
 
Arbeidsgruppe møtes i januar
På bakgrunn av massiv frustrasjon fra tillitsvalgte ble det nylig etablert en arbeidsgruppe som i 2015 skal jobbe med å skape større forståelse blant rederier og myndigheter om kriterier for bemanningsfastsettelse. Første møte avholdes i Maritimt Hus 7. januar neste år.
En viktig faktor arbeidsgruppen skal se på er prosessen i rederiet og hos myndighetene. Svært mange seilende opplever i dag at deres synspunkter ikke blir tatt til følge og at sikkerheten også settes i fare.
I siste utgave av Maritim Logg er temaet utførlig behandlet.