Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nyttig om pensjon IR

​Vedlagt følger informasjon om Norsk Sjøoffisersforbunds tolkning av pensjonsordningene til en vanlig sjømann som seiler på tariffavtalene vi har med NHO Sjøfart. Her må vi dele opp i to grupper. De som går på ferge- og lokalfartavtalene (hurtigbåt og lokalfergene) og for dem som er på sjøvaktordninger, som for eksempel Hurtigruten.
Sjømannspensjonen
Full ordinær sjømannspensjon for overordnede er fra 1/5 2012 på kr. 269035 fra 60 til 67 år. Dersom du skal ta ut sjømannspensjonen mellom 60 og 62 må du erklære at du avslutter aktiv tjeneste til sjøs. Men du kan tjene som f.eks. vikar tre månedslønner per år. Husk å sjekk med Pensjonstrygden for sjømenn om du nærmer deg slike grenser. På land kan du jobbe full jobb og ta ut ordinær sjømannspensjon fra du er 60. På sjøen kan du ta ut ordinær sjømannspensjon fra du er 62 og jobbe full tid som sjømann.

Dersom du har tatt ut sjømannspensjonen etter at du ble 60 år og har jobbet tre av de siste 5 årene på sjøen så har du rett på det aldersbestemte tillegget til sjømannspensjonen, som for de som er født i årene 1952 til 1954 er på 11%. . For deg vil da pensjonen bli, forutsatt full sjømannspensjon og at du ikke tjener mer enn 2 G (82122 x 2 = 164244), kr. 269035 x 1,11 = kr. 298.629. 2G begrensningen gjelder kun det aldersbestemte tillegget. (I NHO Sjøfart- (tidligere RLF) området finnes det en kompensasjonsordning for dem som ikke oppfyller kravene til det aldersbestemte tillegget til Sjømannspensjonen)

Ferge og lokalfarten/tariffpensjon
Dersom du har høyt nok pensjonsgrunnlag har du i tillegg rett til den tariffpensjonen som du ( en tenkt kaptein født i desember 1952, ansatt på en ferge i lokalfarten med fast årslønn på 600.000,-, og som har vært med i fra RLF tariff tjenestepensjonsordningen med opptjening i 12 år (fra 1. januar 1999 = da ble den tariffestede tjenestepensjonsordningen med RLF opprettet med tabellønn + 20% som pensjonsgrunnlag). Ved tariffoppgjøret 2012 ble det enighet om at også ferge og lokalfarten fra 1. januar 2006 skal ha sykepengegrunnlaget ( fastlønnen)  som pensjonsgrunnlag. Din pensjon fra du går av med pensjon 60 år gammel fra 1. januar 2013 blir: Tabellønn + 20 % (pensjonsgrunnlaget iht tariffteksten på ferge og lokal før 2006) = gir ikke noen pensjonsopptjening da pensjonsgrunnalget blir for lavt til å få rett på tariffestet tjenestepensjon i årene før 2006. Men fra 1. januar 2006 og til 1. januar 2013 får han 7 års opptjening. Det gir 600.000 x 60% = 360.000. Trekker en fra Sjømannspensjonen med 11 § tillegget får vi 61506 = 30 års opptjening. Men han har bare 7 års opptjening = 61506/30  x 7 = 14.351,- fra han er 60 til 67.
Konklusjon: pensjon fra du er 60 til du er 67: Se forutsetninger ovenfor:
Sjømannspensjon med 11 % tillegget = 298.629,-
+ RLF pensjonen fra 1999 til 2006  = 0
+ RLF pensjon fra 2006 til 2013 =  14351
Sum pensjon fra du er 60 til 67 = 312.980,-.

Fortsetter du f.eks. å jobbe i det samme rederiet ut over pensjonsalder 60 år må en normalt passe på å ikke begynne å få utbetalt den tariffestede tjenestepensjonen. Det som en kunne ha fått ut om en gikk av med pensjon skal settes av som utsatt pensjon og fordeles over de gjenværende år til 67 når en faktisk går av med pensjon. Samtidig fortsetter en opptjening i pensjonsordningen.
Viktig presisering for RLF området: Selv om det i dag trekkes fra også det aldersbestemte tillegget til Sjømannspensjonen i beregningene, så trappes dette tillegget ned og er helt borte for dem som er født i 1965 eller senere. Så for disse sjøfolkene vil en i beregningen kun trekke fra den ordinære sjømannspensjonen på 269.035. En ser da at en sjømann født i 1965 med fastlønn 600.000 som går av med pensjon i 2025 vil med dagens tall få en pensjon på 600.000 x 0,6 = 360.000. Nå trekkes kun fra den ordinære sjømannspensjon på 269035 = 90965. Det blir da 20 års opptjening = 90.965/30 x 20 =60.643 i tjenestepensjon fra han er 60 til 67.

”Sjøvaktordning RLF” – (Se definisjon i avsnittet over)
For denne gruppen regner en pensjon på samme måte som for de på ferge og lokal etter 1. januar 2006. For de med sjøvaktordning har sykepengegrunnlaget (fastlønn) vært pensjonsgrunnlag siden oppstarten 1. januar 1999.

Pensjonsgrunnlaget er oppad begrenset til 12 G = 985464 (pr. 1. mai 2012)
Pensjonsgrunnlaget. Se forklaringer over.
Løpende pensjoner i Sjømannspensjonen blir fra 1. januar 2011 ikke lenger regulert med G, men med ”lønnsvekst” minus 0,75 % per år.
Norsk Sjøoffisersforbund råder dem som har fripoliser fra tariffestede pensjonsordninger fra andre rederi til å kontakte sitt nåværende rederi for å få disse fripolisene innarbeidet i sin nåværende ordning. Dette vil på sikt svare seg for de fleste. Mange har slike pensjonsrettigheter fra tidligere ansettelsesforhold.
En gang i året skal de som er omfattet av en tjenestepensjonsordning få en oversikt fra forsikringsselskapet på hvor mye som er tjent opp i tariffestet tjenestepensjon.
Ekstrainfo:
Gå inn på www.pts.no for å se mer om Sjømannspensjonen. F.eks. er det aldersbestemte tillegget for dem som er født i 1949 til 51 på 14 %. 8% for dem som er født i 1955 til 59. Gå inn på nav.no for å se mer om Ny og Gammel Folketrygd, Les i overenskomsten om pensjon. Den finner dere ved å gå inn på min side på www.sjooff.no.

NY Folketrygd: Alle" som har fylt 62 år kan fra 1. januar 2011 ta ut NY Folketrygd. Men husk på at pensjonen da blir vesentlig lavere enn om du venter med å ta den ut. Norsk Sjøoffisersforbund mener at det er viktig at den enkelte også ser på hva han totalt har i pensjon fra en er 67 og på livstid før en ber om å få ut Ny Folketrygd før en er 67 år. Les mer på din side på NAV.NO
Sjømannspensjonen vil ikke bli vesentlig påvirket som følge av at en også kan ta ut Ny Folketrygd mellom 62 til 67. Hva som skjer på sikt kan ingen i dag vite.  Arbeidsdepartementet har nå sendt ut forslag til mandat til bruk for en gruppe som skal se på sjøfolks pensjon på lang sikt. Her vil Norsk Sjøoffisersforbund delta.
Valgfrihet:NB: Fra 1. januar 2011 er det blitt valgfritt fleksibelt uttak av  tjenestepensjonen. Det betyr bl.a. at for de som velger å jobbe videre etter at de er blitt 60 (f.eks til de er 65), kan velge å ta ut NRT pensjonen f.eks. fra de er 65 til de er 72. Nordea gir så langt ikke sjømannen anledning til å ta ut all tjenestepensjonen fra en er f.eks 64 til en er 67. De krever at det skal være 7 års uttak. DNB aksepterer at den enkelte har valgfrihet. Alle må huske på at de må gi melding til forsikringsselskapet når de ønsker å begynne å få utbetalinger fra  tjenestepensjon

OTP:
Obligatorisk tjenestepensjon. Fra 2006 ble det etter hva Norsk Sjøoffisersforbund kjenner til opprettet OTP i alle RLF rederiene for sjøfolk som går på RLF tariffene. Rederiene har stort sett lagt seg på lovens minstekrav, innbetaling av 2% av all lønn over 1G (82122). (max pensjonsgrunnlag 12G) Utbetaling av denne innskuddspensjonen er normalt fra 67 til 77 år.
 
NB! Husk å melde fra til forbundet når du slutter å seile.