Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nyttig om fastlønn

05.04.2010
​For ansatte på NOR-registerte ferger og på lasteskip/tankskip omfattet av den såkalte ”4. NOR-avtalen” gis det et generelt tillegg på 5,75 prosent. For ansatte på NOR-overenskomsten for bøyelasteskip skal lønnen justeres med 6,75 prosent. Alle kronebeløp i overenskomstene justeres tilsvarende. For ansatte på offshore servicefartøy er det nå utarbeidet en ny basis fastlønnstabell, som bygger på hyretabell før 1. november 2008, tillagt nærmere angitte spesifiserte variable tillegg i overenskomsten. Se nærmere forklaring under. Denne tabellen, som følger protokollen, skal justeres tilsvarende det generelle tillegget på 6,75%.
 
​ 
Bestemmelsen vedrørende lønn under sykdom, der styrmenn og elektrikere i overenskomsten kun hadde krav på full lønn begrenset til 6 måneder, er endret. Begrensningen på 6 måneder er nå fjernet i samsvar med Sjømannslovens § 28, nr 2. Full lønn så lenge ansettelsesforholdet består.
 
Når det gjelder samme punkt i protokollen vedrørende et vedlegg om medlemskap i folketrygden, så henvises det til et skriv som er utarbeidet av Norges Rederiforbund og som NSOF ikke ville ta stilling til under selve forhandlingene men diskutere i ettertid. Dette skrivet omhandler tilknytning til norsk folketrygd. 
 
Det er gitt klarere åpning til å avvike fra den tradisjonelle arbeidstidsordningen (1:1-system) med mer fritid hjemme enn tjenestetid om bord. Setningen ….. ”med proporsjonal endring i lønn”, er fjernet. En slik endring kan fremforhandles mellom besetningen eller den enkelte og rederiet.
 
Se for øvrig diverse utvalg vedrørende pensjon, rekruttering, forsikringsforhold samt skillet mellom sokkel- og skipsregelverket.
 
Dette året var det kun Norsk Sjømannsforbund (NSF) som hadde en ”engangsgodtgjørelse” på kr 10000,- (bonus) med i protokollen. NSOF har valgt å legger vekt på at alle mulige tillegg blir varige tillegg, og krevde derfor ikke bonus. NSF mente at fastlønnsordning for offiserer vil utgjøre et lønnstillegg ut over det generelle og krevde derfor denne godtgjørelsen.
 
Fastlønn for styrmenn og elektrikere
NSOF og NR har ved dette tariffoppgjøret fastsatt bindende retningslinjer for innføring av fastlønn på offshore servicefartøyer. Innføring av fastlønn skal skje gjennom rederivise tilpasningsforhandling. Se retningslinjer som vedlegg til forhandlingsprotokollen.
Arbeidet skal være sluttført innen 1. mars 2009, og ny avtalt fastlønn skal etterbetales fra 1. november 2008.
 
Partene lokalt skal med grunnlag i erfaringstall fra 2008 (gjennomsnittlig månedslønn eksklusive godtgjørelser for ekstratjeneste, avvik fra turnus, hjemreisedager sør for Brest, kursdager etc) forhandle om på hvilket nivå i ny basis fastlønnstabell (9 lønnslinjer- vedlagt) det enkelte skip eller gruppe av skip skal innplasseres. Tjenestetilleggene opprettholdes og er noe oppjustert. Etter de lokale tilpasninger og innplassering av skipene eller grupper av skip i basis fastlønnstabellen, skal tabellen etterpå tillegges 6,75%. De tradisjonelle hyreklassene angitt i kWT gjelder ikke lengre. Basis fastlønn dekker nå alt arbeid om bord innenfor oppsatt turnus. Gjeldende hviletidsbestemmelser skal følges.
 
Følgende variable tillegg for styrmenn og elektrikere er innarbeidet i basis fastlønnstabellen:
Radiotillegget, DP-tillegget, kompetansetillegget, kortmannshyre, tjeneste på skip i lavere hyreklasse, MOB-båtkjøring, stopptørn, overtid (arbeid ut over 12 timer og garantibestemmelsen om minimum 2,5 timer), arbeidstidsbestemmelse for dagmann, hel uke under land, arbeid på hjemreisedøgn samt hjelpemaskineritillegget for elektriker.
 
Tillegg som ikke skal inngå i fastlønnen og kommer i tillegg til fastlønnen, er:
SSO-tillegget, assessor-tillegget, ankerhåndteringstillegget, kjerneboringstillegget, kabeltillegget og eventuelt risikotillegget.
 
I forbindelse med innføring av nytt fastlønnssystem ser vi at det kan være behov for en overgangsordning og vi er i dialog med NR om dette.
 
Kompensasjon for farledsbevis for skipsførere
Nytt av året er at skipsførere med farledsbevis innen samtlige tariffområder skal kunne forlange at besparelsen som rederiene får ved at skipsførere benytter sitt farledsbevis, skal inngå i vurderingen av den enkeltes individuelle fastlønn. I forbindelse med kravet om godtgjørelse for farledsbevis, presenterte NSOF en utredning som begrunnelse for kravet.
 
Individuell lønnsfastsetting for skipsførere
Skipsførerens markeringsbestemmelse består uendret. NSOF er opptatt av at skipsførerens lønnsfastsettelse skal skje etter tilsvarende prinsipper som for ledere på flyttbare offshoreinnretningene.
 
Overenskomsten for skipsførere på offshore servicefartøy vil bli omarbeidet og bedre tilrettelagt for individuell fastlønn. Overenskomsten for skipsførere var også før 1. nov 2008 en overenskomst som åpnet for individuell avlønning. Hyretabellen er nå fjernet.
 
Skipsførers individuelle lønn skal fastsettes etter hvert tariffoppgjør, hvor partene har blitt enige om rammen for de påfølgende individuelle forhandlingene. Videre skal lønnen for skipsfører fastsettes under hensyntagen til lønnsvilkårene i rederiet og til forholdene forøvrig, samt til den enkeltes kompetanse, praksis, utdannelse, ansettelsestid og arbeids- og ansvarsområde.
 
Hvis den enkelte skipsfører mener at urimeligheter er til stede som gir grunnlag for fornyet vurdering og eventuelt regulering av lønnen, kan vedkommende, eller en annen kontaktperson/tillitsvalgt for skipsførerne i rederiet på vedkommendes vegne, kreve å få drøfte saken med rederiledelsen.
 
NSOF vil diskutere disse prisnippene videre med NR for å komme frem til omforente kriterier for individuell lønnsfastsettelse for skipsførere.
 
Avslutning
NSOF vil snarest innkalle hovedtillitsvalgte til fastlønnskonferanser der forbundet vil gjennomgå prosedyrer etc for tilpasningsforhandlingene og generelle prinsipper om fastlønn og individuell lønnsfastsettelse.