Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Norske sjøfolk - norsk lønn

17.02.2015
Hvordan skal sjøfolk i fremtiden kunne bo og leve i Norge og samtidig jobbe til sjøs? Dette kommer til å være den store utfordringen som maritim næring og norske myndigheter i fellesskap må løse. Det er en gang slik at det som skiller norske sjøfolk fra utenlandske først og fremst er bosted både før, under og etter sitt arbeid til sjøs. Bor du ikke i Norge så er sjansen svært stor for at du er utenlandsk og ikke norsk. Mer komplisert enn dette er det faktisk ikke!

KOMMENTAR - Sunnmørsposten 16. februar 2015 Sunnmørsposten 17022015.pdf

Hvordan skal sjøfolk i fremtiden kunne bo og leve i Norge og samtidig jobbe til sjøs? Dette kommer til å være den store utfordringen som maritim næring og norske myndigheter i fellesskap må løse. Det er en gang slik at det som skiller norske sjøfolk fra utenlandske først og fremst er bosted både før, under og etter sitt arbeid til sjøs. Bor du ikke i Norge så er sjansen svært stor for at du er utenlandsk og ikke norsk. Mer komplisert enn dette er det faktisk ikke!

Norge som maritim nasjon er helt avhengig av norske sjøfolk. Det er i møte mellom den teoretiske, og den praktiske kompetansen, man utvikler maritime løsninger som gir den komplette norske maritime klyngen den konkurransekraften som er nødvendig for å kunne konkurrere fra Norge.  

 
Sunnmørsposten skriver i sin lederartikkel av 20. januar i år at norske sjøfolk er under press som følge av lav oljepris, og at partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden må sette seg sammen for sikre å framtida til norske sjøfolk.  Det er riktig at norske sjøfolk er under press, men problemstillingen til Sunnmørsposten er gal. Lav oljepris er ikke den store og langsiktige utfordringen for norske sjøfolk. Den overordnede problemstillingen hvordan man i fremtiden skal kunne jobbe i norske farvann og samtidig kunne bo og leve i Norge.
 
Norske havområder er et uregulert arbeidsmarked sammenlignet med fastlands Norge. Om det er mulig å i større grad å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår ved operasjoner i norske farvann, som enten er fast, eller av lengre varighet og/eller regelmessighet, er noe som det lenge har vært knyttet stor usikkerhet rundt. Vår motpart, Norges Rederiforbund, har eksempelvis hevdet dette er umulig. Andre aktører mener Rederiforbundet tar feil.
 
Som en konsekvens av denne usikkerheten fikk vi nylig et flertall i det regjeringsoppnevnte NIS-utvalget med på å be regjeringen utrede hvilket handlingsrom vi som nasjon har i dette spørsmålet. Kan vi i norske farvann, slik som det er på land, stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår? Et krav som bl.a. ville sikre full konkurransenøytralitet for alle som opererer i norske farvann.  Norges Rederiforbund og NHO var av en eller annen merkelig grunn mot dette, og valgte å stille seg helt på siden i dette spørsmålet. Vi har vanskelig for å forstå at noen som ønsker å fremstå som en seriøs motpart, skal motsette seg både å søke fakta og kunnskap om et så grunnleggende og viktig tema, men de får svare for dette standpunktet selv. Vi konstaterer at et ansvarlig flertall valgte en kunnskapsbasert tilnærming og ønsker mest mulig kunnskap om temaet.  
 
Sjømannsorganisasjonene ønsker en politikk som er tuftet på realiteter. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å følge opp flertallets anbefaling om å utrede handlingsrommet til Norge som nasjon i et så viktig å prinsipielt spørsmål.  At fast og varig aktivitet i Norge skal være tuftet på norsk lønn og norske rammer for arbeidslivet burde i 2015 være en selvfølge! Norske lønns- og arbeidsvilkår vil styrke Norge som maritim nasjon, og gi oss økte fremtidige muligheter.
 
 På norsk sokkel opererer i dag en rekke selskap etter konsesjoner gitt av det fellesskapet. Det er klare krav til ringvirkninger på land, helse, miljø og sikkerhet. Særnorske krav vil mange hevde. Dersom vi i fremtiden også stiller krav om norske lønns- og arbeidsvilkår skal ligge til grunn for all aktiviteten på norske sokkel, så vil det sikre full konkurransenøytralitet mellom norske og utenlandske aktører.  I tillegg vil det kunne frigjøre midler i nettolønnsordningen. Midler vi som maritim nasjon kan bruke til å styrke konkurransekraften i andre deler av klyngen.  Dette viser at det kan være mulig å sikre fremtidens sjøbaserte kompetanse på andre måter enn dagene nettolønnsordning. Vi kan oppnå større rettferdighet, like konkurransevilkår samtidig som vi kan styrke næringen totalt sett. Det er mulig, men det handler om politisk vilje til å tenke nytt og annerledes. Det handler om hele tiden å søke nye løsninger, være kreative, nytenkende og nysgjerrige.  Egenskaper som har preget maritim næring og norske sjøfolk i over tusen år!
 
Johnny Hansen (leder Norsk Sjømannsforbund)
Hans Sande (adm.dir. Norsk Sjøoffisersforbund)
Hege-Merethe Bengtsson (generalsekretær Norsk Maskinistforbund)
 
 
kommentar sunnmorsposten.png