Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Innholdsrikt landsmøte

10.09.2016
​Norsk Sjøoffisersforbunds 14. landsmøte i er vel i havn. Neste landsmøte avholdes i Bergen i september 2018.

Direktør, sjøkaptein Hans Sande åpnet lørdag morgen 10. september den faglige delen av landsmøtet i sin hjemby Sandefjord, etter framvisningen av filmen Stopp nedbemanningen.

Sal 1 web.jpg
De neste timene var viet foredrag om internasjonalisering av norsk innenriksfart og sikkerhet, redningsaksjoner i Middelhavet, fatigue og juss og arbeidsvilkår på norskekysten.

Foredrag av ypperste merke
Bye web.jpg
De fire foredragsholderne hadde landsmøtesalen i sin hule hånd i timene før lunsjpausen. Forsker Rolf Bye ved NTNU var førstemann ut. Han presenterte resultater fra forskning om sikkerhet innen fraktefart på norskekysten.
Solvik webjpg.jpg
Deretter kom skipsfører Lars G. Solvik i Redningsselskapet med hjerteskjærende beskrivelser av flyktningkrisen i Middelhavet.
- Vi blir stilt overfor utrolig tøffe valg og prioriteringer. Belønningen får vi hver eneste gang vi redder et liv, sa Solvik.
Philps webjpg.jpg
- Sjøfolk er verre stilt når det gjelder rammebetingelser for å unngå trøtthet enn i andre transportsektorer. Det var budskapet fra Ross Owen Phillips, forskningsleder Transportøkonomisk institutt.
Terje sandefjord web .jpg
Leder av Fellessekretariatet og forbundets advokatfullmektig, Terje Hernes Pettersen, holdt siste innlegg under fagseminaret. Han tok for seg kampen for å oppnå norske lønns- og arbeidsbetingelser på kontinentalsokkelen og i norske farvann. Han orienterte også om den mye omtalte Høyesterettsdommen og hva som skjer i etterkant av denne.
Fagseminaret ble ledet av direktør for samfunn og myndighetskontakt, Stian Grøthe. Underveis ble det også tid til spørsmål fra salen.
Otar Lie Motland web.jpg
Hilsen fra ordføreren
Selve landsmøtet ble innledet med en ny filmpremiere: Framtidens markeder. Deretter gikk ordfører Bjørn Ole Gleditsch på talestolen for å hilse landsmøtet. Han tok også forsamlingen med på en reise gjennom Sandefjords stolte historie.
Styreformann Harald Åge Weines så både framover og bakover i sin tale etter åtte år i NSOFs styre.
Hjelper arbeidsledige medlemmer
- Det har blåst en pålandsvind for norske sjøfolk i offshorenæringen og den har ikke avtatt i styrke. Vi står i en krevende situasjon og det vil fortsatt være en krevende tid for mange av våre kolleger i tiden fremover, sa direktør sjøkaptein Hans Sande i sin tale til landsmøtet.
Et av hans hovedbudskap er at forbundet krever norske lønns- og arbeidsvilkår for våre indre farvann og på norsk sokkel.
- Norske sjøfolk er en forutsetning for at Norge skal forbli en maritim nasjon, det må ingen glemme, sa Sande.
Han kom også med en gledelig nyhet: Styret har bevilget en million kroner som skal øremerkes hjelp til å få arbeidsledige medlemmer tilbake i yrket.
Hege-Merethe Bengtsson, generalsekretær i Det norske maskinistforbund, Jacqueline Smith, maritim koordinator i ITF og Jahn Cato Bakken, forbundssekretær i Norsk Sjømannsforbund holdt alle hilsningstaler til landsmøtet.
Styrevalg og vedtektsendringer
Disse ble valgt inn i styret
1             Martin W. Iversen          IR            nyvalg
2             Marius Mandal  Bårdsgjerde      UR          nyvalg
2             Reidar Tangen  IR            nyvalg
3             Gunnar Paulsen               UR          nyvalg
3             Atle Trollebø     IR            gjenvalg
4             Peder Andre Søvdsnes UR          nyvalg
5             Øystein Torp     UR          nyvalg
                                                              
Følgende blir varamedlemmer i det nye styret:
Distrikt 1              Stein-Are Tøllefsen-Jacobsen   UR         
Distrikt 2              Jarle Kirkeslett  IR           
Distrikt 3              Tore Årland        IR           
Distrikt 4              Kent Valstad      UR         
Distrikt 5              Thor-Egil Hågensen        IR           
Alf Zachariassen. Asbjørn I. Thomassen, Johnny Hansen, Harald Søvdsnes, Terje Kallevåg, Lars Eigil Sørensen og Claus Horntvedt er tidligere valgt inn  for perioden 2014-2018
Fordelingen i det nye styret blir 8 utenriksmedlemmer og 6 innenriksmedlemmer.
Referat fra stemmesedlene viste at alle forslag til endringer ble vedtatt med det nødvendige to-tredels flertall. Det betyr blant annet at landsmøtene framover avholdes innen utgangen av september.
 (Artikkelen fortsetter under bildene).
sal 2 web.jpg

Sal bakfra web.jpg
Før landsmøtet ble hevet og dirigent Per Talleraas ønsket velkommen til landsmøte i Bergen i september 2018 ble det vedtatt fem resolusjoner:
Styrket tilskuddsordning for sjøfolk i utenriksfart
Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 14. landsmøte i Sandefjord 10. september 2016, har vedtatt følgende resolusjon:
Landsmøtet minner om den nåværende tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, som er foreslått lovfestet av regjeringen.
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for maritim virksomhet. Ordningen skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs samt bidra til at norske rederier får konkurransedyktige vilkår i forhold til vilkårene i andre land.
Landsmøtet er tilfreds med at tilskuddsordningen for en del segmenter har blitt styrket under den nåværende regjeringen. Imidlertid er tiltakene som er iverksatt for å sikre sjøfolk i utenriksfart utilstrekkelige. Det er skuffende at regjeringen ikke fulgte opp NIS-utvalgets rapport fra januar 2015. Vi minner om at utvalget uttalte at:
«Antallet norske sjøfolk i NIS i dag er på et kritisk nivå, hvor den erfaringsbaserte kompetansen er i ferd med å smuldre opp og viktige sysselsettingssegmenter er i ferd med å gå tapt. Etter utvalgets syn er det overveiende sannsynlig at om det ikke tas umiddelbare grep og lages en ny og konkurransedyktig ordning, vil utviklingen med å bytte ut norske sjøfolk med utenlandske eskalere i et raskt tempo.»
Refusjonsordningen i sin nåværende form bidrar ikke til å fremme sysselsetting av norske sjøfolk på NIS-skip. I dag utgjør nordmenn mindre enn ti prosent av det totale antallet sjøfolk i NIS, og utviklingen de senere år viser en stadig nedgang.
Videre konstaterer landsmøtet at det også er en rekke norske sjøfolk som arbeider for norsk arbeidsgiver, men på fremmedflaggede fartøy, og at to av tre norskkontrollerte skip seiler på fremmed flagg. Disse er avskåret fra tilskuddsordningen og disse sjøfolkene er utsatt for en svært skarp og skjev konkurranse.
Landsmøtet ber på denne bakgrunn regjeringen snarest om å styrke tilskuddsordningen for sjøfolk i utenriksfart for på den måten å unngå de negative konsekvenser for norske arbeidsplasser som NIS-utvalget har påpekt.
 
Norsk kaptein på NIS-skip
Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 14. landsmøte i Sandefjord 10. september 2016, har vedtatt følgende resolusjon:
Landsmøtet viser til kvalifikasjonsforskriften, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, hvor det lenge har vært et krav til norsk kaptein på NIS-skip over 250 bruttotonn. Kravet ble endret for noen år siden til å gjelde EØS-kaptein. Forskriften har en dispensasjonsadgang hvor rederier kan søke om unntak fra kravet.
Sjøoffisersforbundet fører statistikk over kapteiner på NIS-skip. Denne viser i dag at om lag halvparten av NIS-flåten har kaptein som ikke er EØS-borger. Ca. 75% av disse er indere og filippinere. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at over 400 dispensasjoner ble gitt i 2015, flere enn året før. Samme skip kan få flere dispensasjoner. Direktoratets og forbundets tall sett i sammenheng viser klart at dispensasjon er blitt hovedregelen, snarere enn hva en dispensasjon er, nemlig et unntak.
Samtidig med at Sjøfartsdirektoratet gir dispensasjon fra kravet er ledigheten blant norske sjøoffiserer større enn på mange år. Landsmøtet mener det er helt urimelig at norske myndighetene i dagens arbeidsmarked gir dispensasjoner til å ansette kapteiner til ikke EØS-borgere på NIS-skip når det finnes en klar regel om bruk av norsk/EØS kaptein.
Regjeringen har i forskriften et verktøy til å få arbeidsledige sjøoffiserer over i arbeid, nemlig ved å håndheve forskriftens hovedregel. Landsmøtet ber om at regjeringen tar i bruk dette verktøyet og umiddelbart strammer inn dagens praksis.
 
Norsk lov må gjelde for norske sjøfolk
Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 14. landsmøte i Sandefjord 10. september 2016, har vedtatt følgende resolusjon:
I en dom fra Høyesterett som ble avsagt i juni i år ble det konkludert med at skipsarbeidsloven ikke regulerer arbeidsforholdet mellom en norsk arbeidstaker og en norsk arbeidsgiver hvor arbeidet i det vesentligste ble utført i Norge. Skipets flagg er avgjørende for lovvalget, ifølge Høyesterett. Dommen innebærer at enkelte arbeidstakere i Norge ikke er underlagt norsk lov. Resultatet er sterkt urimelig.
Dommen betyr i praksis at en arbeidstaker bosatt i Norge, som jobber for et norsk rederi/arbeidsgiver på en kontrakt på norsk kontinentalsokkel eller i fast fart langs norskekysten, er fratatt de rettigheter som er bygd opp gjennom hundre år i Norge. Disse erstattes med rettsreglene i flaggstater som Panama, Liberia, St. Vincent & the Grenadines, Antigua Barbuda, Marshall Island mv. Dette er bekvemmelighetsflagg som norske rederier velger å flagge sine skip under også når de opererer i norske farvann, primært for å unngå norsk lov og norske lønnsvilkår.
Vi er enige i at flaggstatsprinsippet er viktig når det gjelder oppfyllelse og håndhevelse av offentligrettslige regler, som sikkerhetsregler. Imidlertid er ikke prinsippet egnet til å regulere arbeidsforhold. Det er også slik et enkelt rederi kan ha skip under flere utenlandske flagg som sjømannen ofte ambulerer mellom. Man er ansatt i rederiets tjeneste og ikke om bord på det enkelte skip. Det er derfor ingen forutsigbarhet for arbeidstakeren om han eller hun den ene turen er underlagt rettsreglene i Antigua Barbuda, den neste turen rettsreglene i Panama og så kanskje Liberia. Det er også bekymringsfullt at verken den norske arbeidsgiveren eller den norske sjømannen kjenner til innholdet i disse reglene som skal regulere avtalen dem imellom.
Landsmøtet ber på denne bakgrunn regjeringen snarest om sørge for at norsk lov gjelder for alle norske arbeidstakere som har avtale med en norsk arbeidsgiver på norskkontrollert skip, uavhengig av flagg.
 
Fokus på ISM-koden i maritim utdanning
Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), samlet til sitt 14. landsmøte i Sandefjord 10. september 2016, har vedtatt følgende resolusjon:
Alle sivile maritime skoler i Norge som tilbyr dekksoffisersutdanning på høyeste nivå
(D1, Sjøkaptein) er representert med hver sin studentrepresentant i Studentkontaktutvalget til NSOF. Studentkontaktutvalget er et viktig og verdifullt bindeledd mellom skolene og NSOF, og fungerer også som en referansegruppe for NSOF i utdanningspolitiske saker.
Ved flere anledninger har norske rederier uttalt at norske studenter og kadetter ofte ikke tilfredsstiller rederienes ønske og forventning hva gjelder kunnskap om og forståelse av sikkerhetsstyringssystemer og ISM-koden. Maritime studenter deler mye av samme bekymringen og ønsker mer fokus på dette i sin maritime utdanning.
Studentkontaktutvalgets medlemmer har alle samme oppfatning om at temaet ISM ikke får nok oppmerksomhet og utvalget etterlyser bedre og/eller mer undervisning for å skape større forståelse om sikkerhetsstyringssystemers hensikt, oppbygning og funksjonalitet.
Landsmøtet deler Studentkontaktvalgets bekymring for norske maritime studenters konkurransedyktighet i et trangt marked dersom utdanningsinstitusjonene ikke har tilstrekkelig fokus på sikkerhetsstyringssystemer.
Per i dag ser Studentkontaktutvalget store forskjeller på hvordan de forskjellige utdanningsinstitusjonene tolker ISM-delen i emneplanen. Landsmøtet ber om at dette blir tema på nasjonale lærersamlinger slik at lærere og forelesere på tvers av utdanningsinstitusjonene kan samles til dialog om en felles forståelse av temaet ISM i undervisningen, blant annet basert på samarbeid med og innspill fra næringen.
Landsmøtet ber videre om at utdanningsinstitusjonene vurderer behovet for å utarbeide egne pensumbøker om temaet.
 
Realfag i maritim utdanning
Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), samlet til sitt 14. landsmøte i Sandefjord 30. april 2016, har vedtatt følgende resolusjon:
Alle sivile maritime skoler i Norge som tilbyr dekksoffisersutdanning på høyeste nivå
(D1, Sjøkaptein) er representert med hver sin studentrepresentant i Studentkontaktutvalget til NSOF. Studentkontaktutvalget er et viktig og verdifullt bindeledd mellom skolene og NSOF, og fungerer også som en referansegruppe for NSOF i utdanningspolitiske saker.
Basert på tilbakemeldinger fra medstudenter ser Studentkontaktutvalget dessverre en økende tendens til at de maritime skolenes undervisning i støttefag som eksempelvis matematikk og fysikk i mindre grad enn tidligere rettes inn mot det maritime fagfeltet. Landsmøtet deler Studentkontaktutvalgets frykt om at dette vil føre til en manglende forståelse for slike støttefag blant studentene og fagene vil kunne kjennes irrelevant for nautikkutdannelsen.
Landsmøtet er av den oppfatning at realfagene i så stor grad som mulig må innrettes mot konvensjonsfagene. Landsmøtet ber om at det utarbeides lærebøker og kompendier med oppgaver rettet mot det maritime der det er mulig.
Landsmøtet tror et samarbeid mellom skolene og maritim næring (rederier, produsenter, utstyrsleverandører mm) vil være formålstjenlig når relevante oppgaver skal utarbeides, og landsmøtet ber derfor skolene ta initiativ til et slik samarbeid.