Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Stemmeseddel - vedtektendringer

​Styret ber over stemmeseddelen 2014 medlemmene ta stilling til endring av to paragrafer i vedtektene.
Norsk Sjøoffisersforbunds styre ber medlemmene ta stilling til endringer i vedtektenes paragraf 2 og 12:
 
§ 2 Forbundets medlemmer:
Forslag til ny tekst i § 2:
 
"Forbundets medlemmer består av:
Norsk skipsbefal som ved innmeldelsen, er i aktiv sjøtjeneste herunder, men ikke begrenset til; i tjeneste på skip, fl yttbare innretninger, rigg eller som etter aktiv sjøtjeneste, ved innmeldelsen har gått over i landbasert stilling i annen maritim virksomhet.
Personer med kompetanse til maritimt sertifikat som skipsbefal og som ved innmeldelsen arbeider i landbasert maritim virksomhet og annet skipsbefal som i henhold til norsk lov er likestilt med norske arbeidstakere og som er i slik tjeneste som nevnt i denne paragraf.
Landsmøtet kan, etter forslag fra styret, åpne for medlemskap for grupperinger som har nær tilknytning til sjømannsyrket.
Framtidig skipsbefal under utdannelse, kan etter nærmere bestemmelser av forbundets styre, opptas som juniormedlemmer.
Æresmedlemmer kan opptas etter skriftlig forslag som må vedtas med 2/3 flertall av styret etter skriftlig avstemming. Forslaget fremlegges for landsmøtet, som avgjør forslaget med simpelt flertall. "
 
§ 12 Styret
Et avsnitt byttes ut med følgene tekst:
 
"For å oppnå et beslutningsdyktig styre, må minst 7 medlemmer/varamedlemmer være tilstede. Styret kan for at beslutingsmyndighet skal oppnås, innkalle styrerepresentanter/vararepresentanter fra andre valgdistrikt."
 
_________________________
 
Utdrag fra vedtekter per 01.01.2014:
 
§ 2 Forbundets medlemmer
Forbundets medlemmer består av:
Norsk skipsbefal som ved innmeldelse er i aktiv sjøtjeneste.
Annet skipsbefal som i henhold til norsk lov er likestilt med norske arbeidstagere og som er i tjeneste på norske skip.
Landsmøtet kan, etter forslag fra styret, åpne for medlemskap for grupperinger som har nær tilknytning til sjømannsyrket.
Fremtidig skipsbefal under utdannelse, kan etter nærmere bestemmelse av forbundets styre, opptas som juniormedlemmer.
Æresmedlemmer kan opptas etter skriftlig forslag som må vedtas med 2/3 flertall av styret etter skriftlig avstemming. Forslaget fremlegges for landsmøtet, som avgjør forslaget med simpelt flertall.
 
§ 12 Styret
For å oppnå beslutningsdyktig styre må minst 7 medlemmer / varamedlemmer være tilstede.