Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Hard kamp om NIS og nettolønn

04.04.2014
Dragkampen om fartsområdebegrensningen i NIS og omfanget av nettolønn blir hard i det regjeringsoppnevnte utvalget som hadde sitt første møte 25. mars. Professor Hans Jacob Bull leder utvalget.
(Artikkelen fortsetter under bildet)
 
Utvalget Face.jpg
FØRSTE MØTE: Utvalget fotografert før de gikk inn til sitt første møte. Fra venstre Karl Johan Bakken, Norges Rederiforbund, Hans Jacob Bull, Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, Jacqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund, Olav H. Lie, Landsorganisasjonen i Norge, Olaug Sjursø, Næringslivets Hovedorganisasjon, Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund, Torkild Torkildsen, NHO Sjøfart og Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund.( Rikke Lind, Fraktefartøyenes Rederiforening var ikke til stede da bildet ble tatt).
 
Regjeringens utvalg for å vurdere fartsområdebegrensningen for skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) skal levere sin anbefaling innen 1. juli. Innstillingen skal også omfatte en vurdering av refusjonsordningen for sjøfolk (den såkalte nettolønnsordningen) basert på uendret ressursbruk. Drøftelser og synspunkter underveis i utvalgsmøtene er underlagt konfidensialitet.
 
Svekket konkurransekraft
I forkant av det første utvalgsmøtet var det flere presseoppslag om saken. Sjømannsorganisasjonene gjorde det klart at de reagerer sterkt på at regjeringen forutsetter at ressursbruken i nettolønnsordningen skal være uendret.
- Faktum er at den norske nettolønnsordningen er svekket seks år på rad sammenlignet med tilsvarende systemer i nabolandene. Det ble satt et tak på refusjonsordningen på 198.000 kroner per sjømann per år i 2008. Dette taket er siden ikke blitt indeksregulert. I klartekst betyr det at vår nettolønnsordning er svekket med 20 prosent i løpet av de siste seks årene, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.
 
Likeverdig konkurransevilkår
Sammen med lederne i Maskinistforbundet og Sjømannsforbundet, Hilde Gunn Avløyp og Jacqueline Smith mener han det beror på en total misforståelse å tro at det å åpne kysten og sokkelen for NIS-flaggende skip er en måte å sikre arbeidsplasser for norske sjøfolk.
- Tvert i mot vil en slik løsning føre til at flere skip som i dag er registrert i NOR vil bli overført til NIS. Dermed vil rederiene kunne bemanne skipene med utenlandske sjøfolk som går på langt lavere hyrer, hyrer som er tilpasset lønnsnivået i sjømannens hjemland. Det vil i så fall være så langt unna likeverdige konkurranseforhold som det er mulig å komme, sier Avløyp, Smith og Sande.
- Norske myndigheter har handlingsrom til å sørge for like konkurransevilkår, for eksempel gjennom allmenngjøring av tariffavtaler. Samarbeidsutvalget LO/Norsk Sjømannsforbund/Norsk Sjøoffisersforbund oppdaterer nå sin rapport «Hvem kan seile sin egen sjø?» for å reflektere de siste internasjonale endringene. Den viser at andre sjøfartsnasjoner det er naturlig å sammenligne oss med har iverksatt til dels omfattende tiltak langs egen kyst og kontinentalsokkel, understreker de tre lederne.
Sjømannsorganisasjonene sa ja til å delta i utvalget for å bidra til å styrke det internasjonale flagget, stoppe utflagging og få på plass virkemidler for å sikre innflagging fra utenlandske flagg, men ikke styrke antallet NIS-registrerte skip på bekostning av NOR.
           
Utvalgets mandat
- Regjeringen vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på reglene for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) i norske farvann, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding i forbindelse med oppnevningen av utvalget.
Med sikte på å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse skal utvalget vurdere virkninger ved en oppmykning av eksisterende fartsområdebegrensinger for skip registrert i Norske Internasjonalt Skipsregister (NIS) for;
a) norsk kystfart,
b) virksomheten på sokkelen,
c) utenriksferger ... og
d) norske sjøfolk.
I denne sammenheng skal utvalget også vurdere behov og virkning av eventuell endret innretning av refusjons-/ nettolønnsordningen.
Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes. Utvalget bes vurdere forslag basert på uendret ressursbruk. Utvalget skal innhente en ekstern, faglig utredning av fartsområdebegrensningene og nettolønnsordningen for å belyse hvordan ulike innretninger kan utformes slik at ressursene i størst mulig grad blir brukt der de gjør størst nytte for samfunnet som helhet. Utredningen skal være offentlig.
Utvalget skal levere sin rapport og tilråding til Nærings- og Fiskeridepartementet innen 1. juli 2014.
 
Ledes av professor Hans Jacob Bull
Professor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget.
De resterende medlemmene er:
• Olav H. Lie, Landsorganisasjonen i Norge
• Olaug Sjursø, Næringslivets Hovedorganisasjon
• Rikke Lind, Fraktefartøyenes Rederiforening
• Karl Johan Bakken, Norges Rederiforbund
• Torkild Torkildsen, NHO Sjøfart
• Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund
• Jacqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund
• Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund.