Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Veileder i bemanningssaker 2015
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund utga i april 2015 en veiledning om bemanningssaker. Målet er å  bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og håper at denne veiledning kan være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.
 
Bemanningsveiledningen
// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko 
 
Evakuering
Det vil alltid være krevende å evakuere et fartøy. Dette vil bare gjøres i situasjoner der forholdene om bord er slik at man blir tryggere etter evakuering til redningsfarkostene. Besetningen må betjene redningsutstyret og på passasjerskip må de samtidig rettlede og assistere passasjerer.
 
  • Ta utgangspunkt i alarminstruks. Er denne realistisk å kunne følge ved maksimum passasjerantall? Hvis ikke må konkrete sprik påpekes.
  • Har man retningslinjer for å ivareta passasjerer med særskilte behov? Dette er personer som vil kunne trenge ekstra assistanse fra mannskapet i en nød- og evakueringssituasjon og vil følgelig legge beslag på ressurser. Har man tatt om bord passasjerer med særskilt behov plikter man også, i følge EU-direktiver, å hjelpe dem i slike situasjoner og det bør derfor vurderes å sette et maksimumsantall av passasjerer med særskilt behov som den søkte bemanningen kan håndtere.
  • Brannforskriften Del D, regel 13, nr. 7.4 sier dette om evakueringsanalyse:
    • «Rømningsveier skal vurderes ved en evakueringsanalyse på et tidlig trinn i utformingsprosessen. Analysen skal brukes til å kartlegge og eliminere så langt som praktisk mulig, den trengselen som kan oppstå på grunn av passasjerenes og besetningens normale ferdsel langs rømningsveiene når skipet skal forlates, herunder muligheten for at besetningen kan måtte bevege seg langs disse veiene i motsatt retning av passasjerene. I tillegg skal analysen brukes til å påvise at rømningsarrangementene er tilstrekkelig fleksible til å ta hensyn til at visse rømningsveier, mønstringsstasjoner, innskipningsstasjoner eller redningsfarkoster kanskje ikke kan brukes som følge av en ulykke.»
  • Er det nok personell til å betjene alt utstyr og ivareta passasjerene?
  • Hva med heiser, MES osv? Husk på eventuelle værbegrensninger for bruk av MES. Noen systemer krever økt bemanning ved vindstyrke over et visst nivå. Krav til bemanning ved bruk av utstyret finnes i dokumentasjonen fra leverandør og må følgelig tas hensyn til ved bemanningsfastsettelse.
  • Evakueringsanalysen skal gjennomføres etter IMOs «MSC.1-Circ. 1238 – Guidelines for evacuation analysis for new and existing passenger ships»:
 LENKER