Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Stor interesse for å bli meddommere

19.05.2016

Gledelig mange medlemmer har besvart forbundets oppfordring om å bli meddommere.

(Artikkelen fortsetter under bildet).
 Meddommere web1.jpg
BLI MEDDOMMER: Leder av Fellessekretariat, Terje Hernes Pettersen, ønsker DEG som meddommer. Kontakt forbundet på telefon 22 00 55 00.

 - Forbundet takker alle som har meldt sin interesse. Vi lager nå en liste over disse og kommer tilbake med nærmere informasjon like over sommeren, sier Norsk Sjøoffisersforbunds advokatfullmektig, Terje Hernes Pettersen.
Norsk Sjøoffisersforbund gikk tidligere i sommer ut med et ønske om å knytte til seg meddommere i saker om sjøfartsforhold.
Norsk Sjøoffisersforbund gir som kjent juridisk bistand til medlemmer som innebærer at forbundets advokater også reiser søksmål på vegne av medlemmer i saker om oppsigelse, avskjed mv. De fleste av disse sakene løser seg når forbundet kobles inn mellom medlemmet og arbeidsgiver, men ikke alle saker. Dersom tvisten ikke løses og saken bringes inn for domstolen, kan det oppnevnes meddommere etter forslag fra partene (saksøkt og saksøker).

En del av sakene forbundet fører for domstolene på medlemmers vegne krever særlig innsikt i sjøfartsforhold. Hvis for eksempel en offiser har fått oppsigelse som er begrunnet i feil, forsømmelser ved navigering eller andre operasjonelle forhold, vil det være en fordel om retten settes med en person som selv er eller har vært offiser. Forbundet ønsker å etablere en liste over offiserer som kan kontaktes med forespørsel om å være meddommer og ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med medlemmer som er interessert i dette.

Kort om arbeidet som meddommer
Den som oppnevnes som meddommer er ikke forbundets part i saken på noen som helst måte. Man skal innta en nøytral rolle, men selvsagt bidra med den kompetansen man har i saken, både å eventuelt stille spørsmål til vitner, konferere med de andre dommerne og være med å avsi selve dommen.
Man har møteplikt, men ved lovlig forfall kan man fritas fra å møte. Vanligvis varer sakene i 1-2 dager, bare unntaksvis strekker de seg over 3-4 dager.
Den som blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Det må da legges fram en attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes.  Ellers gis en godtgjørelse på ca. kr 1.000 per dag. I den utstrekning retten finner det rimelig kan det gis godtgjørelse for nødvendig tjenestegjøring ut over rettsdagene, typisk om man må ta fri ytterligere dager pga. turnus. Pensjonister og trygdede får for tiden 250 kroner for hver dag som går med til å møte i retten. Overnatting og transportkostnader dekkes.
Det er visse vilkår for å være meddommer: Man må være fylt 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Man må være norsk eller nordisk statsborger eller har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet (kan ikke være idømt fengselsstraff, forelegg for overtredelse av straffebud med strafferamme på mer enn 1 år (trafikkforseelser forhindrer ikke å være meddommer).

Kontakt oss

Dersom du kunne tenke deg å være meddommer ber vi om at du kontakter forbundet på 22005500. Opplys oss om personalia, nåværende arbeidsgiver, stilling, fartøystype/fartsområde (offshore, ferge etc.). Beskriv også kort litt om tidligere erfaring som offiser. Forbundet vil kontakte alle som henvender seg.