Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vil diskutere rammebetingelser

03.02.2015
Sjømannsorganisasjonene ber om møte med næringsminister Monica Mæland. Tema for møtet er arbeidet med regjeringens varslede maritime strategi der organisasjonene spesielt ønsker å diskutere handlingsrommet for økt bruk av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann samt oppfølgingen av NIS I og NIS Il utvalgenes rapporter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forside 3 foto JHGardar web.jpg
NORGE HAR HANDLINSROM: Lederne i sjømansorganisasjonene, Johnny Hansen (NSF), Hans Sande (NSOF) og Hege-Merethe Bengtsson (Dnmf) mener innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår langs norskekysten og på norsk sokkel kan være et alternativ til refusjonsordningen for sjøfolk (den såkalte nettolønnen). Foto: Jogvan H. Gardar.


Norske lønns -og arbeidsvilkår, et alternativ til nettolønn?

Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund skriver i brev til statsråden at norske havområder er et uregulert arbeidsmarked sammenlignet med fastlands-Norge.
«Om det er mulig å i større grad å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår ved operasjoner som enten er fast, eller av lengre varighet og/eller regelmessighet er noe vi ønsker å vite mer om. Spesielt kan dette være aktuelt ved arbeid som enten kommer som en følge av offentlige anskaffelse og/eller der arbeidet foregår som en følge av at myndighetene har tildelt konsesjoner eller lisenser (eksempelvis petroleumsaktivitet, aquakultur etc). Det kan også være aktuelt innenfor kabotasje langs kysten. Vi mener dette er mulig innenfor folkerettens rammel; men myndighetene må naturligvis selv også utrede spørsmålet, noe vi ber om blir gjort», skriver sjømannsorganisasjonene, og fortsetter:
«Dersom det skulle vise seg at det er mulig å kunne stille krav til norske lønns -og arbeidsvilkår eksempelvis ved aktivitet knyttet til norsk sokkel, så vil dette alene kunne frigjøre betydelige midler i nettolønnsordningen som kan benyttes på andre områder innenfor skipsfarten. Dette viser at det kan være mulig å sikre fremtidens sjøbaserte kompetanse på andre måter enn dagene nettolønnsordning dersom det er politisk vilje til å tenke nytt og annerledes.
Norske sjøfolk - en forutsetning for norsk maritim næring
Vi har merket oss med stor interesse statsråden sitt arbeide med den varslede maritime strategien. Vi har som organisasjoner deltatt i arbeidet i det såkalte NIS-utvalget som har resultert i to rapporter. I den sammenheng ber vi om et møte for å kunne utdype enkelte standpunkt samt å utveksle kunnskap og erfaringer. I tillegg har og regjeringen og Høyre et sterkt engasjement når det gjelder hvor viktig det er for Norge som nasjon å investere i fremtidens kompetanse og konkurransekraft. Dette er et engasjement vi deler, og vi mener vi har mye og bidra med.
Maritim næring på land trenger flere folk med sjøbasert erfaringskompetanse i fremtiden for å opprettholde og videreutvikle fremtidens innovasjons- og konkurransekraft i næringen. Norske sjøfolk er en kritisk suksessfaktor for norsk maritim næring. Gjennomsnittlig seilingstid for norske sjøfolk er ca 10 år (Fra sjø til land, Fafo-rapport 2012:22). Etter endt tjeneste til sjøs tar ca. 70% av disse jobb i virksomheter knyttet til maritim næring. Innvestering i norske sjøfolk er derfor en investering i helt nødvendig praktisk maritim kompetanse. Dette er derfor en svært god investering for storsamfunnet.
En robust nettolønns- og refusjonsordning er helt nødvendig for å sikre maritim kompetanse. Fartsområdeutvalget har i sin innstilling kommet med en rekke forslag som styrker disse ordningene. På de områder hvor utvalget var enstemmig mht. disse ordningene, ber vi statsråden om å iverksette forslagene umiddelbart. NIS-utvalget, som innga sin innstilling i januar i år har også fremmet robuste forslag til endringer i refusjonsordningen for deep sea trade. Her er det viktig med rask politisk handling og vi ber om at også disse forslagene - som var enstemmige - følges opp».