Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Veileder i bemanningssaker 2015
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund utga i april 2015 en veiledning om bemanningssaker. Målet er å  bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og håper at denne veiledning kan være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.
 
Bemanningsveiledningen
// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko 
 
Brann 
Brann ombord er en sjømanns mareritt og en brannsituasjon som kommer ut av kontroll kan fort få alvorlige og fatale konsekvenser. Et skip er et begrenset område og brannvesenet er ofte ikke like tilgjengelig som ved brann i land.  
Det vil alltid være krevende å evakuere et fartøy. Dette vil bare gjøres i situasjoner der forholdene om bord er slik at man blir tryggere etter evakuering til redningsfarkostene. Besetningen må betjene redningsutstyret og på passasjerskip må de samtidig rettlede og assistere passasjerer.  Les mer
 branntest.JPG
Kravene til besetningens formelle kompetanse avgjøres av type fartøy, størrelsen på fartøyet, dets utrustning og fartsområdet det skal operere i. Les mer
branntest.JPG
MOB-båt er en båt som er konstruert for å redde personer i nød, og for å assistere redningsfarkoster. Alle skip skal kunne redde personer i nød, og på passasjerskip med krav om MOB-båt skal denne være utstyrt med redningsgrind for ombordtaking av personer fra sjøen. Les mer 
Fartøyets besetning skal drive fartøyet i tråd med myndighetenes regelverk og rederiets instrukser. Rederiet har en overordnet plikt til å påse at driften av skipet skjer i samsvar med reglene, mens skipsføreren skal sørge for at blant annet navigering og vakthold er sikkerhetsmessig forsvarlig. 
Man skal etter beste evne unngå risiko ved skipets drift. Noen risikofaktorer vil man aldri klare å unngå, da skal man kartlegge dem og iverksette egnede tiltak for å redusere og kontrollere risikoen. Tiltakene skal være gjenspeilet i sikkerhetsstyringssystemet, og være integrert i skipets drift. Les mer